آباژور رومیزی و بطور کلی، محصولات و تولیدات شرکت لوستر رستمی که شامل: لوستر، آویز و چراغ های روشنائی می باشد، را به شرح زیر می توانید مشاهده نمایید.

1- لوسترهای مدرن رستمی
2- آویزهای مدرن رستمی
3- چراغ ها و آباژورهای رومیزی رستمی
4- چراغ های دیواری رستمی
5- چراغ های کنارسالنی (استندها) رستمی
6- سرپیچ های ادیسونی رستمی
7- لوسترها و آویزهای نصب شده رستمی

آباژور رومیزی

آباژور رومیزی و بطور کلی، محصولات و تولیدات شرکت لوستر رستمی که شامل: آباژور رومیزی – آباژور ایستاده – آباژور ایستاده مدرن – و بطور کلی، محصولات و تولیدات شرکت لوستر رستمی که شامل: لوستر، آویز و چراغ های روشنائی می باشد، را به شرح زیر می توانید مشاهده نمایید.

 

آباژور رومیزی